Diagnoza psychologiczna dzieckaCzym jest diagnoza?
Istotą diagnozy jest całościowe poznanie dziecka – jego możliwości rozwoju, trudności z jakimi się boryka, zachowań, z którymi sobie nie radzi, specyfiki funkcjonowania w środowisku szkolnym / przedszkolnym a także rodzinnym.
Diagnoza psychologiczna określa wpływ i stopień udziału wielowymiarowych czynników (środowiskowe, psychologiczne, organiczne) na formowanie się i utrzymywanie nieprawidłowych form zachowań. Celem diagnozy psychologicznej jest wyjaśnienie przyczyn – czynników i mechanizmów psychologicznych powodujących powstawanie zgłaszanych problemów.

Na podstawie diagnozy psychologicznej jesteśmy w stanie określić:

• Poziom funkcji poznawczych - inteligencja
• Funkcje percepcyjno – motoryczne dziecka
• Specyficzne problemy w nauce – dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia.
• Dysfunkcje spowodowane nieprawidłowymi nawykami edukacyjnym
• Ryzyko wystąpienia w/w zaburzeń u dzieci w wieku przedszkolnym
• Stopień zaburzeń neurotycznych, emocjonalnych, adaptacyjnych

Informacje uzyskiwane są na podstawie:

• Rozmowy (wywiadu) z rodzicami i dzieckiem, ew. osób trzecich znających klienta i jego sytuację
(30 min)
• Obserwacji swobodnego zachowania / zabawy dziecka (ale także całego systemu rodzinnego)
(60 min)
• Standaryzowane procedury badawcze – testy psychologiczne i pedagogiczne
(60 – 90 min)

Podsumowanie diagnozy i omówienie wyników odbywa się podczas spotkania z rodzicem i/lub opiekunem (30 min)