PSYCHOLOG

 

Diagnoza psychologiczna

Czym jest diagnoza?
Istotą diagnozy jest całościowe poznanie dziecka – jego możliwości rozwoju, trudności z jakimi się boryka, zachowań, z którymi sobie nie radzi, specyfiki funkcjonowania w środowisku szkolnym / przedszkolnym, a także rodzinnym.
Diagnoza psychologiczna określa wpływ i stopień udziału wielowymiarowych czynników (środowiskowe, psychologiczne, organiczne) na formowanie się i utrzymywanie nieprawidłowych form zachowań. Celem diagnozy psychologicznej jest wyjaśnienie przyczyn – czynników
i mechanizmów psychologicznych powodujących powstawanie zgłaszanych problemów.


Na podstawie diagnozy psychologicznej jesteśmy w stanie określić:
• Poziom funkcji poznawczych - inteligencja
• Funkcje percepcyjno – motoryczne dziecka
• Specyficzne problemy w nauce – dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia.
• Dysfunkcje spowodowane nieprawidłowymi nawykami edukacyjnym
• Ryzyko wystąpienia w/w zaburzeń u dzieci w wieku przedszkolnym
• Stopień zaburzeń neurotycznych, emocjonalnych, adaptacyjnych

Informacje uzyskiwane są na podstawie:
• Rozmowy (wywiadu) z rodzicami i dzieckiem, ew. osób trzecich znających klienta i jego sytuację
(30 min)
• Obserwacji swobodnego zachowania / zabawy dziecka (ale także całego systemu rodzinnego)
(60 min)
• Standaryzowane procedury badawcze – testy psychologiczne i pedagogiczne
(60 – 90 min)

Podsumowanie diagnozy i omówienie wyników odbywa się podczas spotkania z rodzicem
i/lub opiekunem (30 min)


 

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja to jednorazowe spotkanie z psychologiem, którego celem jest ustalenie charakteru trudności z jakimi mierzy się dziecko i zaproponowanie skutecznych działań, by problem wyeliminować lub znacznie poprawić funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym
i rówieśniczym. Konsultacja może stanowić pierwszy etap diagnozy deficytów oraz wyznaczenia mocnych stron dziecka.


Warto się spotkać gdy dziecko:
• Trudno się adaptuje, jest nieśmiałe, bywa wycofane i zalęknione, jest labilne emocjonalnie
• Nie chce się uczyć, chodzić do szkoły, nie przejawia poznawczej ciekawości
• Jest konfliktowe, agresywne
• Jest / było świadkiem traumatycznego wydarzenia np. wypadku, śmierci, rozwodu bliskich osób
• Przejawia opóźnienie w rozwoju np. nie siada, nie chodzi nie mówi
• Jest nadmiernie aktywne ruchowo
• Łatwo się rozprasza
• Ma kłopoty z asertywnością
• Kłamie
• Ma kłopoty z jedzeniem

 

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna obejmuje wykorzystywanie wiedzy z zakresu psychologii behawioralnej, poznawczej, poznawczo-behawioralnej ora rozwojowej w celu wspomagania rozwoju dziecka
oraz wsparcia psychologicznego systemu rodziny. Początkiem terapii jest diagnoza i analiza dokumentacji medycznej/pedagogicznej, dzięki którym określa się szczegółowe i indywidualne cele terapeutyczne. Zazwyczaj terapia jest prowadzona w systenie indywidualym, jednak
w szczególnych przypadkach może zostać wzbogacona o zajęcia grupowe.


Terapia psychologiczna skierowana jest przede wszystkim do dzieci:
• z trudnościami w nauce
• z deficytami uwagi
• z nadpobudliwością ruchową
• z trudnościami w relacjach z rówieśnikami
• z trudnościami w relacjach z rodzicami
• z trudnościami emocjonalnymi
• z deficytami w umiejętnościach społecznych
• z zaburzeniami zachowania
• z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem
• rozwijających się typowo ale prezentujących trudności wychowawcze
• o zaburzonym rozwoju psychoruchowym
• niepełnosprawnych

Jak często?
Terapia psychologiczna odbywa się regularnie 1 lub 2 razy w tygodniu

 

Ocena rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego dzieci rozpoczynających naukę szkolną

Pierwszy dzwonek w szkolnej ławce, to ważne wydarzenie dla dziecka oraz dla całej rodziny. Istotne jest zatem odpowiednie przygotowanie przedszkolaków (we wszystkich sferach rozwoju) na pierwszą poważną zmianę w życiu. Wspierając rodziny, prowadzimy wieloaspektowe badanie rozwoju dzieci 5-6 letnich pod kątem określenia poziomu rozwoju psychoruchowego
i emocjonalnego. Określamy przygotowanie dziecka do realizacji obowiązków, jakie stawia szkoła. Wyznaczamy rodzicom kierunek rozwoju i podpowiadamy jakie ćwiczenia wykonywać w domu
by w możliwie naturalnym środowisku wyrównać zaległości. W szczególnych przypadkach kierujemy dzieci na terapię psychologiczną. Najlepiej wykoać ocenę gotowości szkolnej minimum pół roku przed rozpoczęciem roku szkolnego.


Rodzicu, czy:
• Zastanawialłeś się jak ułatwić dziecku start w szkole ?
• Chciałbyś, aby nauka przychodziła dziecku z łatwością?
• Chcesz się dowiedzieć jak przygotować kilkulatka na zmianę?
• Niepokoi cię coś w zachowaniu Twojego dziecka: nadmierne wycofanie lub pobudzenie?
• Twoje dziecko jest (nawet nieznacznie) opóźnione w rozwoju względem rówieśników?
• Twoje dziecko łatwo się rozprasza?
• Twoje dziecko nie lubi rysować, źle trzyma kredkę, nie naśladuje wzorów?
• Twoje dziecko ma wadę wymowy?

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś "tak" – my jesteśmy w stanie Ci pomóc!

Co wchodzi w skład oceny gotowości szkolnej?
• Wywiad z rodzicem (50 min)
• Analiza ewentualnych opinii pedagogicznych/logopedycznych oraz dokumentacji medycznej
• Test oceny gotowości szkolnej dziecka (30 min- 90 min)
• Konsultacja – przekazanie opinii oraz ewentualnego planu działań terapeutycznych
lub wskazówek do pracy domowej (50 min)

Diagnoza rozwoju dziecka odbywa się na następujących obszarach:
• Rozwój emocjonalno – społeczny
• Lateralizacja, poprawność chwytu
• Funkcjonowanie analizatorów (analiza i synteza słuchowa, wzrokowa)
• Umiejętność czytania
• Spostrzegawczość, percepcja wzrokowa i sprawność manualna
• Umiejętność logicznego myślenia, umiejętności matematyczne
• Pamięć i myślenie
• Umiejętność wymowy i komunikacji słownej
• Rozwój fizyczny